Warunki ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Stichting Webshop Keurmerk zostały opracowane w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów w ramach Grupy Koordynacyjnej ds. Konsultacji Samoregulacji (CZ) Rady Społeczno-Gospodarczej i wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich członków Stichting Webshop Keurmerk, z wyjątkiem usług finansowych, o których mowa w ustawie o nadzorze finansowym, w zakresie, w jakim usługi te są nadzorowane przez Holenderski Urząd Nadzoru Rynków Finansowych.

Spis treści:

 • Artykuł 1 – Definicje
 • Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy
 • Artykuł 3 – Zastosowanie
 • Artykuł 4 – Oferta
 • Artykuł 5 – Umowa
 • Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy
 • Artykuł 7 – Obowiązki konsumenta w okresie odstąpienia od umowy
 • Artykuł 8 – Wykonanie prawa odstąpienia przez konsumenta i jego koszty
 • Artykuł 9 – Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy
 • Artykuł 10 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
 • Artykuł 11 – Cena
 • Artykuł 12 – Wykonanie i dodatkowa gwarancja
 • Artykuł 13 – Doręczenie i wykonanie
 • Artykuł 14 – Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, rozwiązanie i odnowienie
 • Artykuł 15 – Płatność
 • Artykuł 16 – Procedura składania skarg
 • Artykuł 17 – Spory
 • Artykuł 18 – Gwarancja branżowa
 • Artykuł 19 – Postanowienia dodatkowe lub odmienne
 • Artykuł 20 – Zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych Stichting Webshop Keurmerk

Artykuł 1 – Definicje

W niniejszych warunkach stosuje się następujące definicje:

 1. Umowa dodatkowa: umowa, na podstawie której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe lub usługi związane z umową zawieraną na odległość, a te produkty, treści cyfrowe lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia między tą osobą trzecią a przedsiębiorcą;
 2. Okres odstąpienia od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 3. Konsument: osoba fizyczna niedziałająca w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem;
 4. Dzień: dzień kalendarzowy;
 5. Treści cyfrowe: dane tworzone i dostarczane w formie cyfrowej;
 6. Umowa o świadczenie usług ciągłych: umowa o regularne dostarczanie towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony czas;
 7. Zrównoważony nośnik danych: każde urządzenie – w tym poczta elektroniczna – umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi w przyszłości lub wykorzystywanie ich przez okres odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 8. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
 9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem Stichting Webshop Keurmerk i oferuje produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i/lub usługi konsumentom na odległość;
 10. Umowa na odległośćumowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży produktów, treści cyfrowych lub usług na odległość, która do chwili jej zawarcia włącznie wykorzystuje, na zasadzie wyłączności lub wspólnie, jeden lub większą liczbę środków porozumiewania się na odległość;
 11. Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy określony w Załączniku I do niniejszych warunków;
 12. Technologia porozumiewania się na odległość: środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy, bez konieczności przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu w tym samym czasie;

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorca

Nazwa: Huge Upward LTD

Adres: Wenlock Rd 20-22, N1 7GU, Londyn, Wielka Brytania

Telefon: +31 85 06 818 od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 21:00

Email: support @ likes-kopen.co.uk

Reg. Numer: 12360848 (CoC UK)

Artykuł 3 – Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentami.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca przed zawarciem umowy na odległość wskaże sposób, w jaki można zapoznać się z ogólnymi warunkami w lokalu przedsiębiorcy oraz że na żądanie konsumenta zostaną one przesłane bezpłatnie tak szybko, jak to możliwe.
 3. Jeżeli umowa na odległość jest zawierana elektronicznie, niezależnie od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi elektronicznie w taki sposób, aby konsument mógł go łatwo przechowywać na trwałym nośniku danych. Jeśli nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej oraz że na życzenie konsumenta zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób nieodpłatnie.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a w przypadku sprzecznych warunków konsument może zawsze polegać na obowiązującym postanowieniu, które jest dla niego najbardziej korzystne.

Artykuł 4 – Oferta

 1. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 2. Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi właściwą ocenę oferty. Jeśli przedsiębiorca używa obrazów, są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów, usług. i/lub treści cyfrowych. Oczywiste pomyłki lub oczywiste błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 3. Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

Artykuł 5 – Umowa

 1. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 4, umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia określonych w niej warunków.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza przyjęcie oferty drogą elektroniczną. Dopóki przedsiębiorca nie potwierdzi otrzymania tej akceptacji, konsument może rozwiązać umowę.
 3. Jeżeli umowa jest zawierana drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przekazywania danych oraz zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może dokonać płatności elektronicznej, przedsiębiorca zastosuje w tym celu odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może – w ramach prawnych – poinformować się, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także wszystkich tych faktów i czynników, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, jest on uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia lub wniosku lub do dołączenia specjalnych warunków do wykonania, podając powody.
 5. Przedsiębiorca, najpóźniej w momencie dostarczenia produktu, usługi lub treści cyfrowych, prześle konsumentowi następujące informacje na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych:
  1. adres siedziby przedsiębiorcy, do którego konsument może kierować skargi;
  2. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, lub jasne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy;
  3. informacje o gwarancjach i istniejącej obsłudze posprzedażowej;
  4. cena, w tym wszystkie podatki od produktu, usługi lub treści cyfrowych; w stosownych przypadkach, koszt dostawy; oraz metoda płatności, dostawy lub wykonania umowy zawartej na odległość;
  5. wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub na czas nieokreślony;
  6. jeżeli konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku transakcji czasowej postanowienie poprzedniego paragrafu dotyczy tylko pierwszej dostawy.

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Według produktów:

 1. Konsumenci mogą rozwiązać umowę dotyczącą zakupu produktu w okresie odstąpienia od umowy wynoszącym co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać konsumenta do podania tego powodu.
 2. Okres odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wyznaczoną wcześniej przez konsumenta, która nie jest przewoźnikiem, lub:
  1. jeżeli konsument zamówił kilka produktów w tej samej kolejności: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, pod warunkiem, że wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić przyjęcia zamówienia obejmującego kilka produktów o różnych terminach dostawy.
  2. jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatnią przesyłkę lub część;
  3. W przypadku umów o regularne dostarczanie produktów w danym okresie: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała pierwszy produkt. Wprzypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym:
 3. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, przez co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać konsumenta do podania tego powodu.
 4. Okres odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy.Wydłużony okres odstąpienia od umowy dla produktów, usług i treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym w przypadku niepoinformowania o prawie odstąpienia od umowy:
 5. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres na odstąpienie od umowy wygasa 12 miesięcy po upływie pierwotnego okresu na odstąpienie od umowy określonego zgodnie z poprzednimi ustępami niniejszego artykułu.
 6. Jeżeli przedsiębiorca przekazał konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim ustępie, w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie pierwotnego okresu możliwości odstąpienia od umowy, okres możliwości odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument otrzymał te informacje.

Artykuł 7 – Obowiązki konsumenta w okresie odstąpienia od umowy

 1. Podczas okresu ochłodzenia konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i jego opakowaniem. Powinien on rozpakowywać lub używać produktu wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i sposobu działania produktu. Założeniem jest, że konsument może obsługiwać i sprawdzać produkt tylko w taki sposób, w jaki mógłby to robić w sklepie.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości produktu wynikające ze sposobu obchodzenia się z produktem, który wykracza poza to, co jest dozwolone w ust. 1.
 3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za utratę wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy przed lub przy zawarciu umowy.

Artykuł 8 – Wykonanie prawa odstąpienia przez konsumenta i jego koszty

 1. Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, powinien poinformować o tym przedsiębiorcę w terminie na odstąpienie od umowy, korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.
 2. Tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu 14 dni od dnia następującego po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, konsument zwróci produkt lub przekaże go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca sam zaoferował odbiór produktu. Konsument dotrzymał terminu zwrotu w każdym przypadku, gdy zwrócił produkt przed upływem okresu odstąpienia od umowy.
 3. Konsument zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, w miarę możliwości w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez operatora.
 4. Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie powiadomił konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów lub jeżeli przedsiębiorca wskazał, że konsument musi ponieść te koszty we własnym zakresie, konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu.
 6. Jeżeli konsument odstępuje od umowy po uprzednim wyraźnym zażądaniu, aby świadczenie usługi lub dostarczanie gazu, wody lub energii elektrycznej nieprzygotowanych do sprzedaży w ograniczonej objętości lub w określonej ilości rozpoczęło się w okresie odstąpienia, konsument jest winien przedsiębiorcy kwotę proporcjonalną do części zobowiązania spełnionego przez przedsiębiorcę w momencie odstąpienia od umowy, w porównaniu z pełnym wykonaniem zobowiązania.
 7. Konsument nie ponosi żadnych kosztów z tytułu świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, nieprzygotowanych do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, lub dostarczania centralnego ogrzewania, jeżeli:
  1. przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych prawem informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy, zwrotu kosztów w przypadku odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, lub;
  2. konsument nie zażądał wyraźnie rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostarczania gazu, wody, energii elektrycznej lub centralnego ogrzewania w okresie możliwości odstąpienia od umowy.
 8. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za pełne lub częściowe dostarczenie treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na nośniku materialnym, jeżeli:
  1. nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem okresu możliwości odstąpienia od umowy;
  2. nie przyznał się do utraty prawa do odstąpienia od umowy w momencie wyrażania zgody; lub
  3. przedsiębiorca nie potwierdził tego oświadczenia konsumenta.
 9. Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, wszystkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Artykuł 9 – Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli przedsiębiorca umożliwia konsumentowi powiadomienie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, niezwłocznie po otrzymaniu tego powiadomienia wysyła potwierdzenie odbioru.
 2. Przedsiębiorca zwróci wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym wszelkie koszty dostawy naliczone przez przedsiębiorcę za zwrócony produkt, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował go o odstąpieniu od umowy. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania produktu lub do czasu, gdy konsument udowodni, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 3. Operator użyje tych samych środków płatności, z których korzystał konsument w celu zwrotu kosztów, chyba że konsument zgodzi się na inną metodę. Zwrot jest bezpłatny dla konsumenta.
 4. Jeśli konsument wybrał droższą metodę dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższą metodę.

Artykuł 10 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć następujące produkty i usługi z prawa do odstąpienia od umowy, ale tylko wtedy, gdy wyraźnie zaznaczył to w momencie składania oferty lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy:

 1. Produkty lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy.
 2. Umowy zawarte na aukcji publicznej. Aukcja publiczna oznacza metodę sprzedaży, w której produkty, treści cyfrowe lub usługi są oferowane przez operatora konsumentom, którzy uczestniczą lub mają możliwość osobistego uczestnictwa w aukcji pod kierunkiem prowadzącego aukcję, a zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych lub usług;
 3. Umowy o świadczenie usług, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy
  1. spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; oraz
  2. konsument oświadczył, że traci prawo do odstąpienia od umowy, gdy przedsiębiorca w pełni wykona umowę;
 4. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres wykonania i inne niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, usług wynajmu samochodów i cateringu;
 5. Umowy dotyczące działalności rekreacyjnej, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres jej wykonania;
 6. Produkty wytwarzane według specyfikacji konsumenta, które nie są prefabrykowane i są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta lub są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
 7. Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia;
 8. Zapieczętowane produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i których plomba została naruszona po dostawie;
 9. Produkty, które po dostarczeniu są ze swej natury nieodwołalnie mieszane z innymi produktami;
 10. Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona w momencie zawierania umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 11. Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć została naruszona po dostarczeniu;
 12. Gazety, magazyny lub czasopisma, z wyłączeniem ich prenumeraty;
 13. Dostarczanie treści cyfrowych innych niż na nośniku materialnym, ale tylko wtedy, gdy
  1. spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; oraz
  2. konsument oświadczył, że tym samym traci prawo do odstąpienia od umowy.

Artykuł 11 – Cena

 1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmiany stawek VAT.
 2. Niezależnie od poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, o zmiennych cenach. Może to ulec zmianie, a podane ceny są cenami docelowymi podanymi w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów prawa.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:
  1. wynikają z przepisów lub postanowień ustawowych; lub
  2. konsument ma prawo do wypowiedzenia umowy od dnia, w którym podwyżka cen wchodzi w życie.
 5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 12 – Zgodność z umową i dodatkowa gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami wymienionymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami solidności i/lub użyteczności oraz obowiązującymi przepisami prawnymi i/lub regulacjami państwowymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytku innego niż normalny.
 2. Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw i roszczeń, których konsument może dochodzić od przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeżeli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części umowy.
 3. Dodatkowa gwarancja oznacza każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi pewne prawa lub roszczenia, które wykraczają poza to, do czego konsument jest prawnie zobowiązany w przypadku niewykonania swojej części umowy.

Artykuł 13 – Doręczenie i wykonanie

 1. Przedsiębiorca dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał przedsiębiorcy.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 4 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia w dogodnym terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może być zrealizowane lub może być zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym powiadomiony nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów oraz prawo do ewentualnego odszkodowania.
 4. Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim ustępem przedsiębiorca niezwłocznie zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta.
 5. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia ich konsumentowi lub przedstawicielowi wyznaczonemu wcześniej i znanemu przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 14 – Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, rozwiązanie i odnowienie

Zakończenie:

 1. Konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony, która została zawarta na regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zachowaniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 2. Konsument może wypowiedzieć umowę na czas określony, która została zawarta na regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie przed upływem tego czasu, z zachowaniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 3. Konsument może zmienić umowy wymienione w poprzednich punktach:
  • kończy się w dowolnym momencie i nie jest ograniczony do zakończenia w określonym czasie lub okresie;
  • przynajmniej zakończyć je w taki sam sposób, w jaki zostały zawarte przez niego;
  • zawsze kończy się z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca sam sobie wyznaczył.

   Rozszerzenie:
 4. Umowa zawarta na czas określony, która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być milcząco przedłużona lub odnowiona na czas określony.
 5. Niezależnie od poprzedniego ustępu umowa na czas określony, która została zawarta na regularne dostarczanie gazet i czasopism codziennych lub cotygodniowych, może zostać milcząco przedłużona na czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy, jeżeli konsument może wypowiedzieć tę przedłużoną umowę przed upływem okresu przedłużenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 6. Umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów lub usług, może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego roku. miesiąc. Okres wypowiedzenia wynosi co najwyżej trzy miesiące w przypadku, gdy umowa obejmuje dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodników regularnie, ale rzadziej niż raz w miesiącu.
 7. Umowa na czas określony dotycząca regularnego dostarczania dzienników, wiadomości i tygodników w drodze wprowadzenia (subskrypcja próbna lub wstępna) nie jest milcząco kontynuowana i wygasa automatycznie po zakończeniu okresu próbnego lub wstępnego:
 8. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok, po upływie jednego roku konsument może rozwiązać umowę w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu.

Artykuł 15 – Płatność

 1. O ile umowa lub dodatkowe warunki nie stanowią inaczej, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu odstąpienia od umowy lub, w przypadku braku okresu odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku umowy o świadczenie usług okres ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
 2. W przypadku sprzedaży produktów konsumentom, ogólne warunki handlowe nigdy nie mogą wymagać od konsumentów zapłaty więcej niż 50% z góry. W przypadku gdy przewidziana jest płatność z góry, konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji danego zamówienia lub usługi (usług) przed dokonaniem przewidzianej płatności z góry.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy nieścisłości w podanych lub wymienionych danych dotyczących płatności.
 4. Jeżeli konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, jest on, po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o opóźnieniu w płatności, a przedsiębiorca wyznaczył konsumentowi termin 14 dni na dalsze wywiązywanie się ze swoich zobowiązań płatniczych, po braku płatności w tym 14-dniowym terminie, zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych od kwoty nadal należnej, a przedsiębiorca jest uprawniony do naliczenia poniesionych przez niego pozasądowych kosztów windykacji. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2 500 EUR; 10% od kolejnych 2 500 EUR i 5% od kolejnych 5 000 EUR, przy minimalnej kwocie 40 EUR. Przedsiębiorca może odstąpić od podanych kwot i wartości procentowych na korzyść konsumenta.

Artykuł 16 – Procedura składania skarg

 1. Przedsiębiorca posiada wystarczająco upublicznioną procedurę składania skarg i rozpatruje skargę zgodnie z tą procedurą.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać do przedsiębiorcy w rozsądnym terminie po wykryciu przez konsumenta wad, w pełni i jasno opisanych.
 3. Odpowiedzi na reklamacje złożone przedsiębiorcy udzielane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli skarga wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrywania, operator odpowie w ciągu 14 dni z zawiadomieniem o jej otrzymaniu i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Skargę na produkt, usługę lub usługę przedsiębiorcy można również złożyć za pośrednictwem formularza skargi na stronie konsumenckiej strony internetowej Stichting Webshop Keurmerk (https://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Skarga jest następnie wysyłana zarówno do danego przedsiębiorcy, jak i do Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Jeśli skarga nie może zostać rozwiązana w drodze wzajemnego porozumienia w rozsądnym terminie lub w ciągu 3 miesięcy od złożenia skargi, powstaje spór podlegający rozstrzygnięciu.

Artykuł 17 – Spory

 1. Umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których odnoszą się niniejsze warunki ogólne, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
 2. Spory między Konsumentem a Przedsiębiorcą dotyczące zawierania lub wykonywania umów dotyczących produktów i usług, które mają zostać dostarczone lub które zostały dostarczone przez tego Przedsiębiorcę, mogą, z należytym przestrzeganiem poniższych postanowień, być składane zarówno przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorcę do sklepu internetowego Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP w Hadze (
  www.sgc.nl
  ).
 3. Spór będzie rozpatrywany przez komisję rozjemczą tylko wtedy, gdy konsument najpierw złożył skargę do przedsiębiorcy w rozsądnym terminie.
 4. Nie później niż 12 miesięcy po powstaniu sporu, spór powinien zostać przedłożony na piśmie komisji rozjemczej.
 5. Jeśli konsument chce przekazać spór do komisji rozjemczej, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Jeśli przedsiębiorca sobie tego życzy, konsument będzie musiał wyrazić na piśmie, w ciągu pięciu tygodni od pisemnego wniosku złożonego w tym celu przez przedsiębiorcę, czy również chce to zrobić, czy też poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu. Jeżeli przedsiębiorca nie rozpatrzy wyboru konsumenta w terminie pięciu tygodni, ma prawo skierować spór do właściwego sądu.
 6. Komisja rozjemcza orzeka na warunkach określonych w regulaminie komisji rozjemczej (
  https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de- commission/2701/webshop
  ). Decyzje komisji rozjemczej są podejmowane w formie wiążącej opinii.
 7. Komisja rozjemcza nie rozpatrzy sporu lub umorzy postępowanie, jeżeli przedsiębiorca uzyskał zawieszenie płatności, ogłosił upadłość lub faktycznie zakończył działalność gospodarczą przed rozpatrzeniem sporu przez komisję na posiedzeniu i wydaniem ostatecznego orzeczenia.
 8. Jeśli oprócz Geschillencommissie Webshop właściwa jest inna komisja rozjemcza uznana lub powiązana ze Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) lub Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk będzie miała pierwszeństwo przed Geschillencommissie Webshop Keurmerk w przypadku sporów dotyczących głównie metody sprzedaży na odległość lub świadczenia usług. W przypadku wszystkich innych sporów, inny uznany komitet ds. sporów powiązany z SGC lub Kifid.

Artykuł 18 – Gwarancja branżowa

 1. Stichting Webshop Keurmerk gwarantuje wykonanie wiążącej opinii komisji rozjemczej Stichting Webshop Keurmerk przez swoich członków, chyba że członek zdecyduje się przedłożyć wiążącą opinię do sądu w celu weryfikacji w ciągu dwóch miesięcy od jej wysłania. Gwarancja ta jest odnawiana, jeśli wiążąca opinia została podtrzymana po ponownym rozpatrzeniu przez sąd, a wyrok ją potwierdzający stał się prawomocny. Kwota ta zostanie wypłacona konsumentowi przez Stichting Webshop Keurmerk do maksymalnej wysokości 10 000 EUR za wiążącą opinię. W przypadku kwot wyższych niż 10 000 EUR za wiążącą opinię zostanie wypłacone 10 000 EUR. W przypadku nadwyżki, Stichting Webshop Keurmerk ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że członek zastosuje się do wiążącej opinii.
 2. Zastosowanie tej gwarancji wymaga, aby Konsument złożył pisemne odwołanie do Stichting Webshop Keurmerk i przeniósł swoje roszczenie wobec Przedsiębiorcy na Stichting Webshop Keurmerk. Jeśli roszczenie wobec Przedsiębiorcy przekracza 10 000 EUR, Konsumentowi zostanie zaproponowane przeniesienie jego roszczenia w zakresie przekraczającym kwotę 10 000 EUR na Stichting Webshop Keurmerk, po czym organizacja ta, we własnym imieniu i na własny koszt, będzie dochodzić zapłaty w sądzie w celu zaspokojenia Konsumenta.

Artykuł 19 – Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą być niekorzystne dla konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych.

Artykuł 20 – Zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk nie zmieni niniejszych Warunków Ogólnych inaczej niż w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów.
 2. Zmiany niniejszych warunków wchodzą w życie dopiero po ich opublikowaniu w odpowiedni sposób, przy założeniu, że w przypadku mających zastosowanie zmian w okresie obowiązywania oferty, pierwszeństwo ma postanowienie najbardziej korzystne dla konsumenta.

Adres Stichting Webshop Keurmerk: Weteringschans 108 1017 XS Amsterdam

Scroll to Top