Yleiset ehdot

Nämä Stichting Webshop Keurmerk -verkkokaupan yleiset sopimusehdot on laadittu yhteistyössä kuluttajayhdistyksen kanssa sosiaali- ja talousneuvoston koordinointiryhmän itsesääntelyneuvottelujen (CZ) puitteissa, ja ne tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2014.

Näitä yleisiä käyttöehtoja noudattavat kaikki Stichting Webshop Keurmerk -verkkokaupan jäsenet lukuun ottamatta rahoitusvalvontalain tarkoittamia rahoituspalveluja ja siltä osin kuin Alankomaiden rahoitusmarkkinaviranomainen valvoo näitä palveluja.

Sisällysluettelo:

 • 1 artikla – Määritelmät
 • 2 artikla – Yrittäjän henkilöllisyys
 • 3 artikla – Sovellettavuus
 • 4 artikla – Tarjous
 • 5 artikla – Sopimus
 • 6 artikla – Peruuttamisoikeus
 • 7 artikla – Kuluttajan velvollisuudet harkinta-aikana
 • 8 artikla – Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset
 • 9 artikla – Yrittäjän velvollisuudet peruuttamistapauksessa
 • 10 artikla – Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
 • 11 artikla – Hinta
 • 12 artikla – Suoritus- ja lisätakuu
 • 13 artikla – Toimitus ja täytäntöönpano
 • 14 artikla – Kestotapahtumat: kesto, irtisanominen ja uusiminen
 • 15 artikla – Maksaminen
 • 16 artikla – Valitusmenettely
 • 17 artikla – Riidat
 • 18 artikla – Teollisuuden takuu
 • 19 artikla – Lisä- tai poikkeavat säännökset
 • 20 artikla – Stichting Webshop Keurmerk -verkkokaupan yleisten ehtojen muutokset

1 artikla – Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

 1. Liitännäissopimus: Sopimus, jossa kuluttaja hankkii etäsopimukseen liittyviä tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja ja jonka elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli toimittaa nämä tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut kyseisen kolmannen osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen sopimuksen perusteella;
 2. Peruuttamisaika: määräaika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
 3. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai ammattitoimintaan liittyvissä tarkoituksissa;
 4. Päivä: kalenteripäivä;
 5. Digitaalinen sisältö: digitaalisessa muodossa tuotettu ja toimitettu tieto;
 6. Jatkuvaa suoritusta koskeva sopimus: sopimus tavaroiden, palvelujen ja/tai digitaalisen sisällön säännöllisestä toimittamisesta määräajaksi;
 7. Kestävä tietoväline: mikä tahansa laite – sähköposti mukaan lukien -, jonka avulla kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voi tallentaa henkilökohtaisesti hänelle osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa myöhemmän käytön tai tarkastelun sen ajanjakson ajan, joka on sopiva sen tarkoituksen kannalta, johon tiedot on tarkoitettu, ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen muuttumattoman jäljentämisen;
 8. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa;
 9. Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on Stichting Webshop Keurmerk -verkkokaupan jäsen ja tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja kuluttajille etänä;
 10. Etäsopimus: Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen sopimus, joka on tehty tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palvelujen etämyyntiä koskevan järjestäytyneen järjestelmän puitteissa ja jossa sopimuksen tekemiseen asti käytetään yksinomaisesti tai yhdessä yhtä tai useampaa etäviestintävälinettä;
 11. Peruuttamislomakkeen malli: näiden ehtojen liitteessä I oleva eurooppalainen peruuttamislomakkeen malli;
 12. Etäviestintäteknologia: välineet, joita voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttajan ja yrittäjän tarvitsee olla samaan aikaan samassa huoneessa;

2 artikla – Henkilöllisyys yrittäjä

Nimi: Huge Upward LTD

Osoite: Wenlock Rd 20-22, N1 7GU, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta.

Puhelin: +31 85 06 818 ma-pe 09:00 – 21:00.

Sähköposti: support @ likes-kopen.co.uk

Reg. Numero: 12360848 (CoC UK)

3 artikla – Sovellettavuus

 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tekemiin tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajien välisiin etäsopimuksiin.
 2. Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset sopimusehdot on asetettava kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, elinkeinonharjoittajan on ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitettava, miten yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua elinkeinonharjoittajan tiloissa ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta mahdollisimman pian.
 3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että kuluttajan pyynnöstä ne lähetetään sähköisesti tai muulla tavoin maksutta.
 4. Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palveluehtoja, sovelletaan toista ja kolmatta kohtaa soveltuvin osin, ja jos ehdot ovat ristiriitaisia, kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin.

4 artikla – Tarjous

 1. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on ehdollinen, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.
 2. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista ja palveluista. ja/tai digitaalinen sisältö. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet eivät sido yrittäjää.
 3. Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy.

5 artikla – Sopimus

 1. Jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, sopimus syntyy, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää siinä asetetut ehdot.
 2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittajan on viipymättä vahvistettava tarjouksen hyväksymisen vastaanottaminen sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
 3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen sähköisen siirron suojaamiseksi ja varmistettava turvallinen verkkoympäristö. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa tätä varten asianmukaisia turvatoimenpiteitä.
 4. Elinkeinonharjoittaja voi – oikeudellisissa puitteissa – selvittää, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikki ne seikat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä tai liittää sen toteuttamiseen erityisehtoja perustellen.
 5. Elinkeinonharjoittaja lähettää kuluttajalle seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle, viimeistään tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön toimituksen yhteydessä:
  1. elinkeinonharjoittajan toimipaikan käyntiosoite, johon kuluttaja voi tehdä valituksia;
  2. edellytykset ja tapa, joilla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
  3. tiedot takuista ja nykyisestä huoltopalvelusta;
  4. tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön hinta kaikkine veroineen; tarvittaessa toimituskustannukset; ja etäsopimuksen maksu-, toimitus- tai suoritustapa;
  5. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimus on voimassa yli vuoden tai toistaiseksi voimassa oleva;
  6. jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, peruuttamislomakkeen malli.
 6. Kun kyseessä on kestotapahtuma, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

6 artikla – Peruuttamisoikeus

Tuotteiden mukaan:

 1. Kuluttajat voivat purkaa tuotteen ostamista koskevan sopimuksen vähintään 14 päivän harkinta-ajan kuluessa ilman perusteluja. Elinkeinonharjoittaja voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei voi velvoittaa kuluttajaa ilmoittamaan syytä tai syitä.
 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole liikenteenharjoittaja, on vastaanottanut tuotteen, tai:
  1. jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa tilauksessa: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen. Elinkeinonharjoittaja voi kieltäytyä tilaamasta useita tuotteita, joilla on eri toimitusajat, edellyttäen, että hän on selkeästi ilmoittanut tästä kuluttajalle ennen tilausprosessia.
  2. jos tuotteen toimitus koostuu useista lähetyksistä tai osista: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen lähetyksen tai osan;
  3. .kun kyseessä ovat sopimukset, jotka koskevat tuotteiden säännöllistä toimittamista tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.Kun kyseessä ovat palvelut ja digitaalinen sisältö, joita ei toimiteta aineellisella välineellä:
 3. Kuluttaja voi irtisanoa palvelusopimuksen ja sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista koskevan sopimuksen, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, vähintään 14 päivän kuluessa ilman perusteluja. Elinkeinonharjoittaja voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei voi velvoittaa kuluttajaa ilmoittamaan syytä tai syitä.
 4. Kohdassa 3 mainittu harkinta-aika alkaa sopimuksen tekemistä seuraavana päivänä.Pidennetty harkinta-aika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, joita ei toimiteta aineellisella välineellä, jos peruutusoikeudesta ei ole ilmoitettu:
 5. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole toimittanut kuluttajalle lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta tai peruuttamislomakkeen mallia, harkinta-aika päättyy 12 kuukauden kuluttua tämän artiklan edellisten kohtien mukaisesti määritetyn alkuperäisen harkinta-ajan päättymisestä.
 6. Jos elinkeinonharjoittaja on antanut kuluttajalle edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 12 kuukauden kuluessa alkuperäisen harkinta-ajan alkamispäivästä, harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja sai nämä tiedot.

7 artikla – Kuluttajan velvollisuudet harkinta-aikana

 1. Jäähdyttämisjakson aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja sen pakkausta varovasti. Hän saa purkaa pakkausta tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi. Lähtökohtana on, että kuluttaja saa käsitellä ja tarkastaa tuotetta vain siten kuin hän saisi tehdä kaupassa.
 2. Kuluttaja on vastuussa ainoastaan tuotteen arvon alenemisesta, joka johtuu tuotteen käsittelytavasta, joka ylittää 1 kohdassa sallitun.
 3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle kaikkia lakisääteisiä tietoja peruuttamisoikeudesta ennen sopimuksen tekemistä tai sopimuksen tekohetkellä.

8 artikla – Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset

 1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä elinkeinonharjoittajalle peruuttamisajan kuluessa käyttämällä peruuttamislomakkeen mallia tai muulla yksiselitteisellä tavalla.
 2. Kuluttajan on palautettava tuote tai luovutettava se yrittäjälle (tämän valtuutetulle edustajalle) mahdollisimman pian, kuitenkin 14 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta seuraavasta päivästä. Tämä ei ole tarpeen, jos yrittäjä on tarjoutunut noutamaan tuotteen itse. Kuluttaja on joka tapauksessa noudattanut palautusaikaa, jos hän palauttaa tuotteen ennen harkinta-ajan päättymistä.
 3. Kuluttajan on palautettava tuote kaikkine toimitetuine lisävarusteineen, mikäli mahdollista alkuperäisessä kunnossa ja alkuperäispakkauksessa sekä operaattorin antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
 4. Riski ja todistustaakka peruuttamisoikeuden asianmukaisesta ja oikea-aikaisesta käyttämisestä on kuluttajalla.
 5. Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut, että kuluttajan on vastattava näistä kustannuksista, tai jos elinkeinonharjoittaja ilmoittaa, että kuluttajan on vastattava kustannuksista itse, kuluttajan ei tarvitse vastata palautuskustannuksista.
 6. Jos kuluttaja peruuttaa peruuttamisen sen jälkeen, kun hän on ensin nimenomaisesti pyytänyt, että palvelun suorittaminen tai sellaisen kaasun, veden tai sähkön toimittaminen, jota ei ole tehty valmiiksi myyntiä varten rajoitettuna määränä tai tiettynä määränä, aloitetaan peruuttamisaikana, kuluttajan on maksettava elinkeinonharjoittajalle määrä, joka on suhteessa siihen osaan sitoumuksesta, jonka elinkeinonharjoittaja on täyttänyt peruuttamisajankohtana, verrattuna sitoumuksen täydelliseen täyttämiseen.
 7. Kuluttaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sellaisten palvelujen suorittamisesta tai veden, kaasun tai sähkön toimittamisesta, joita ei ole valmistettu valmiiksi myytäväksi rajoitetussa määrässä tai määrässä, tai kaukolämmön toimittamisesta, jos:
  1. elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta, peruuttamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta tai peruuttamislomakkeen mallista, tai;
  2. kuluttaja ei ole nimenomaisesti pyytänyt palvelun suorittamisen aloittamista tai kaasun, veden, sähkön tai kaukolämmön toimittamista harkinta-aikana.
 8. Kuluttajalle ei aiheudu kustannuksia sellaisen digitaalisen sisällön täydellisestä tai osittaisesta toimittamisesta, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, jos:
  1. hän ei ole nimenomaisesti antanut suostumustaan sopimuksen täytäntöönpanon aloittamiseen ennen harkinta-ajan päättymistä;
  2. hän ei ole suostumusta antaessaan tunnustanut menettäneensä peruuttamisoikeuttaan; tai
  3. yrittäjä ei ole vahvistanut tätä kuluttajan ilmoitusta.
 9. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset päättyvät lain nojalla.

9 artikla – Yrittäjän velvollisuudet peruuttamistapauksessa

 1. Jos elinkeinonharjoittaja mahdollistaa kuluttajan peruuttamisilmoituksen tekemisen sähköisesti, hänen on lähetettävä vastaanottotodistus viipymättä ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen.
 2. Yrittäjän on korvattava kaikki kuluttajan suorittamat maksut, mukaan lukien mahdolliset toimituskulut, jotka yrittäjä on veloittanut palautetusta tuotteesta, viipymättä mutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja on ilmoittanut peruuttamisesta. Ellei elinkeinonharjoittaja tarjoa itse noutaa tuotetta, hän voi odottaa palautuksen maksamista, kunnes hän on saanut tuotteen tai kunnes kuluttaja osoittaa palauttaneensa tuotteen, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.
 3. Toiminnanharjoittaja käyttää samaa maksutapaa, jota kuluttaja on käyttänyt korvauksen maksamiseen, ellei kuluttaja sovi muusta maksutavasta. Palautus on kuluttajalle maksuton.
 4. Jos kuluttaja on valinnut halvinta vakiotoimitusta kalliimman toimitustavan, elinkeinonharjoittajan ei tarvitse korvata kalliimman toimitustavan lisäkustannuksia.

10 artikla – Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Elinkeinonharjoittaja voi sulkea seuraavat tuotteet ja palvelut peruuttamisoikeuden ulkopuolelle, mutta vain, jos elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut tästä selvästi tarjousta tehdessään tai ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä:

 1. Tuotteet tai palvelut, joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa ja jotka voivat tapahtua peruuttamisajan kuluessa.
 2. Julkisessa huutokaupassa tehdyt sopimukset. Julkisella huutokaupalla tarkoitetaan myyntimenetelmää, jossa toiminnanharjoittaja tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja kuluttajille, jotka osallistuvat huutokauppaan henkilökohtaisesti huutokaupanpitäjän johdolla tai joille annetaan mahdollisuus osallistua siihen, ja jossa voittanut tarjoaja on velvollinen ostamaan tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut;
 3. palvelusopimukset, kun palvelu on suoritettu kokonaisuudessaan, mutta vain jos:
  1. suoritus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella; ja
  2. kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä peruuttamisoikeutensa, kun elinkeinonharjoittaja on täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan;
 4. Palvelusopimukset, jotka koskevat majoituksen tarjoamista, jos sopimuksessa on määrätty tietty suorituspäivä tai -aika ja jotka eivät koske asumista, tavarankuljetusta, autonvuokrausta ja ateriapalveluja;
 5. Vapaa-ajan toimintaa koskevat sopimukset, jos sopimuksessa määrätään tietty päivämäärä tai ajanjakso, jolloin sopimus on täytettävä;
 6. Kuluttajan tarpeiden mukaan valmistetut tuotteet, jotka eivät ole tehdasvalmisteisia ja jotka on valmistettu kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle;
 7. Tuotteet, jotka pilaantuvat nopeasti tai joiden säilyvyysaika on rajallinen;
 8. Sinetöidyt tuotteet, jotka eivät sovellu palautettaviksi terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on rikkoutunut toimituksen jälkeen;
 9. Tuotteet, jotka toimituksen jälkeen sekoittuvat luonteensa vuoksi peruuttamattomasti muihin tuotteisiin;
 10. Alkoholijuomat, joiden hinnasta on sovittu sopimuksen tekohetkellä, mutta joiden toimitus voi tapahtua vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
 11. Sinetöidyt ääni- ja kuvatallenteet sekä tietokoneohjelmistot, joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
 12. Sanomalehdet, aikakauslehdet tai aikakauslehdet, lukuun ottamatta niiden tilauksia;
 13. Digitaalisen sisällön toimittaminen muulla kuin aineellisella välineellä, mutta vain jos:
  1. suoritus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella; ja
  2. kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä näin peruuttamisoikeutensa.

11 artikla – Hinta

 1. Tarjouksen voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
 2. Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluja, joiden hinnat vaihtelevat rahoitusmarkkinoilla ja joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, vaihtuvin hinnoin. Tämä edellyttää vaihteluita ja sitä, että kaikki ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja, jotka ilmoitetaan tarjouksen yhteydessä.
 3. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lainsäädännöstä tai säännöksistä.
 4. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on sopinut siitä ja:
  1. ne johtuvat lakisääteisistä asetuksista tai määräyksistä; tai
  2. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus siitä päivästä alkaen, jona hinnankorotus tulee voimaan.
 5. Tuotteiden tai palvelujen tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

12 artikla – Sopimuksen noudattaminen ja lisätakuu

 1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten kestävyys- ja/tai käyttökelpoisuusvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia. Jos näin sovitaan, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.
 2. Yrittäjän, tavarantoimittajan, valmistajan tai maahantuojan antama lisätakuu ei koskaan rajoita niitä laillisia oikeuksia ja vaatimuksia, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää yrittäjää vastaan, jos yrittäjä ei ole täyttänyt omaa osaansa sopimuksesta.
 3. Lisätakuulla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan, sen tavarantoimittajan, maahantuojan tai tuottajan sitoumusta, jolla se myöntää kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka menevät pidemmälle kuin mitä kuluttaja on lain mukaan velvollinen tekemään, jos hän ei ole täyttänyt sopimuksen mukaista osuuttaan.

13 artikla – Toimitus ja täytäntöönpano

 1. Yrittäjä noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotteita koskevia tilauksia ja arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia pyyntöjä.
 2. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle.
 3. Jollei näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklassa mainituista seikoista muuta johdu, yrittäjä toteuttaa hyväksytyt tilaukset sopivalla nopeudella, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei muusta toimitusajasta ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai sitä voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan asiasta viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman kuluja ja oikeus mahdollisiin vahingonkorvauksiin.
 4. Edellisen kohdan mukaisen purkamisen jälkeen yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan viipymättä.
 5. Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kun tuotteet on toimitettu kuluttajalle tai hänen etukäteen nimeämälleen ja yrittäjän tietoon saatetulle edustajalle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

14 artikla – Kestotapahtumat: kesto, irtisanominen ja uusiminen

Lopettaminen:

 1. Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, milloin tahansa sovittujen irtisanomissääntöjen ja enintään kuukauden irtisanomisajan mukaisesti.
 2. Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, milloin tahansa ennen määräaikaisuuden päättymistä sovittujen irtisanomissääntöjen ja enintään kuukauden irtisanomisajan mukaisesti.
 3. Kuluttaja voi muuttaa edellisissä kohdissa mainittuja sopimuksia:
  • päättyä milloin tahansa, eikä sitä ole rajoitettu päättymään tiettyyn aikaan tai ajanjaksoon;
  • ainakin päättää ne samalla tavalla kuin hän ne teki;
  • irtisanoa aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on itselleen asettanut.

   Laajennus:
 4. Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uudistaa määräajaksi.
 5. Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräaikainen sopimus, joka on tehty päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllisestä jakelusta, voidaan hiljaisesti uusia enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja voi irtisanoa uudistetun sopimuksen ennen sen päättymistä enintään kuukauden irtisanomisajalla.
 6. Määräaikaista sopimusta, joka on tehty tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, voidaan hiljaisesti jatkaa määräämättömäksi ajaksi vain, jos kuluttaja voi irtisanoa sen milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla. kuukausi. Irtisanomisaika on enintään kolme kuukautta, jos sopimus koskee päivä-, uutis- ja viikkosanomalehtien ja aikakauslehtien toimittamista säännöllisesti, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa.
 7. Määräaikainen sopimus päivä-, uutis- ja viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta esittelytilauksena (kokeilu- tai esittelytilaus) ei jatku hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai esittelyjakson päättyessä.Kesto:
 8. Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi vuoden kuluttua irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla, ellei irtisanominen ennen sovitun keston päättymistä ole kohtuuden ja tasapuolisuuden vuoksi mahdotonta.

15 artikla – Maksaminen

 1. Jollei sopimuksessa tai lisäehdoissa toisin määrätä, kuluttajan on maksettava velka 14 päivän kuluessa harkinta-ajan alkamisesta tai, jos harkinta-aikaa ei ole, 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Kun kyseessä on palvelusopimus, tämä määräaika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
 2. Kun tuotteita myydään kuluttajille, yleisissä sopimusehdoissa ei saa koskaan vaatia kuluttajia maksamaan yli 50 prosenttia ennakkoon. Jos ennakkomaksusta on sovittu, kuluttaja ei voi vaatia mitään oikeuksia kyseisen tilauksen tai palvelun (palvelujen) toteuttamiseen ennen kuin sovittu ennakkomaksu on suoritettu.
 3. Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle annetuissa tai mainituissa maksutiedoissa olevista epätarkkuuksista.
 4. Jos kuluttaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan (maksuvelvollisuuksiaan) ajoissa, kuluttaja on sen jälkeen, kun yrittäjä on ilmoittanut hänelle maksuviivästyksestä ja yrittäjä on asettanut kuluttajalle 14 päivän määräajan, jonka kuluessa kuluttaja voi vielä täyttää maksuvelvollisuutensa, sen jälkeen kun hän ei ole maksanut maksua tämän 14 päivän määräajan kuluessa, velvollinen maksamaan lakisääteisen koron erääntyneelle määrälle, ja elinkeinonharjoittajalla on oikeus periä maksun perimisestä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut tuomioistuinten ulkopuolella. Nämä perintäkulut ovat enintään: 15 % maksamattomista määristä 2 500 euroon asti, 10 % seuraavista 2 500 eurosta ja 5 % seuraavista 5 000 eurosta, kuitenkin vähintään 40 euroa. Yrittäjä voi poiketa mainituista määristä ja prosenttiosuuksista kuluttajan eduksi.

16 artikla – Valitusmenettely

 1. Yrittäjällä on riittävästi julkistettu valitusmenettely ja se käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
 2. Sopimuksen täyttämistä koskevat valitukset on tehtävä yrittäjälle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet, jotka on kuvattu täydellisesti ja selkeästi.
 3. Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitavasti pidempään, toimija vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä ilmoituksen valituksen vastaanottamisesta ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.
 4. Tuotetta, palvelua tai yrittäjän palvelua koskevan valituksen voi tehdä myös Stichting Webshop Keurmerk -verkkosivuston kuluttajasivulla (https://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) olevalla valituslomakkeella. Valitus lähetetään tällöin sekä kyseiselle yrittäjälle että Stichting Webshop Keurmerk -verkkosivustolle.
 5. Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä kohtuullisessa ajassa tai kolmen kuukauden kuluessa valituksen tekemisestä, syntyy riita, joka voidaan ratkaista riidanratkaisumenettelyllä.

17 artikla – Riidat

 1. Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joita nämä yleiset sopimusehdot koskevat, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia.
 2. Kuluttajan ja yrittäjän väliset riidat, jotka koskevat tämän yrittäjän toimittamiin tai toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvien sopimusten tekemistä tai täyttämistä, voidaan esittää osoitteessa Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP Haagissa (
  www.sgc.nl
  ).
 3. Riitakomitea käsittelee riidan vain, jos kuluttaja on ensin esittänyt valituksensa yrittäjälle kohtuullisessa ajassa.
 4. Riita on toimitettava kirjallisesti riitakomitealle viimeistään 12 kuukauden kuluessa riidan syntymisestä.
 5. Jos kuluttaja haluaa saattaa riidan riitojenratkaisukomitean käsiteltäväksi, tämä valinta sitoo yrittäjää. Jos elinkeinonharjoittaja haluaa tehdä niin, kuluttajan on viiden viikon kuluessa elinkeinonharjoittajan tätä koskevasta kirjallisesta pyynnöstä ilmoitettava kirjallisesti, haluaako hän myös tehdä niin vai antaa riidan toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jos yrittäjä ei kuule kuluttajan valintaa viiden viikon kuluessa, yrittäjällä on oikeus saattaa riita toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.
 6. Riitojenratkaisukomitea toimii riitojenratkaisukomitean säännöissä (
  https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de- commissions/2701/webshop
  ). Riitojenratkaisukomitean päätökset tehdään sitovalla lausunnolla.
 7. Riitojenratkaisulautakunta ei käsittele riitaa tai keskeytä menettelyään, jos yrittäjä on saanut maksujen lykkäyksen, mennyt konkurssiin tai tosiasiallisesti lopettanut liiketoimintansa ennen kuin riita on käsitelty lautakunnan istunnossa ja annettu lopullinen päätös.
 8. Jos Geschillencommissie Webshopin lisäksi toimivaltainen on jokin muu Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) tai Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) -järjestön tunnustama tai siihen liittyvä riita-asioiden komitea, Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk on ensisijainen Geschillencommissie Webshop Keurmerkiin nähden riita-asioissa, jotka koskevat pääasiassa etämyyntiä tai palvelujen tarjoamista. Kaikissa muissa riita-asioissa käytetään SGC:hen tai Kifidiin kuuluvaa muuta tunnustettua riita-asioiden komiteaa.

18 artikla – Teollisuuden takuu

 1. Stichting Webshop Keurmerk takaa, että sen jäsenet noudattavat Stichting Webshop Keurmerkin riitojenratkaisukomitean sitovaa lausuntoa, ellei jäsen päätä toimittaa sitovaa lausuntoa tuomioistuimen tarkistettavaksi kahden kuukauden kuluessa sen lähettämisestä. Tämä takuu palautuu, jos sitova lausunto on vahvistettu tuomioistuimen uudelleentarkastelun jälkeen ja jos sitä osoittava tuomio on tullut lainvoimaiseksi. Stichting Webshop Keurmerk maksaa kuluttajalle enintään 10 000 euroa sitovaa lausuntoa kohden. Yli 10 000 euron suuruisista summista sitovaa lausuntoa kohti maksetaan 10 000 euroa. Stichting Webshop Keurmerkillä on velvollisuus tehdä parhaansa varmistaakseen, että jäsen noudattaa sitovaa lausuntoa.
 2. Tämän takuun soveltaminen edellyttää, että kuluttaja tekee kirjallisen valituksen Stichting Webshop Keurmerkille ja siirtää saatavansa yrittäjältä Stichting Webshop Keurmerkille. Jos yrittäjään kohdistuva saatava ylittää 10 000 euroa, kuluttajalle tarjotaan, että hän voi siirtää saatavansa 10 000 euroa ylittävältä osalta Stichting Webshop Keurmerkille, minkä jälkeen Stichting Webshop Keurmerk hakee omissa nimissään ja omien kulujensa mukaisesti saatavan maksamista tuomioistuimessa kuluttajan hyväksi.

19 artikla – Lisä- tai poikkeavat säännökset

Näistä yleisistä sopimusehdoista poikkeavat lisä- tai muut määräykset eivät saa olla kuluttajan vahingoksi, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle.

20 artikla – Stichting Webshop Keurmerk -verkkokaupan yleisten ehtojen muutokset

 1. Stichting Webshop Keurmerk ei muuta näitä yleisiä käyttöehtoja muutoin kuin kuluttajayhdistystä kuultuaan.
 2. Näiden ehtojen muutokset tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun ne on julkaistu asianmukaisella tavalla, sillä edellytyksellä, että jos muutoksia tehdään tarjouksen voimassaoloaikana, sovelletaan kuluttajan kannalta edullisinta määräystä.

Osoite Stichting Webshop Keurmerk: Weteringschans 108 1017 XS Amsterdam

Scroll to Top